ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INSTAMAT WARMTETECHNIEK B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Instamat Warmtetechniek B.V., hierna te noemen Instamat, en een wederpartij, waarop Instamat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst
2.1 De door Instamat uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Instamat het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.3 Instamat is slechts aan een door de wederpartij gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Instamat schriftelijk is bevestigd, of nadat Instamat met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.
2.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Instamat, voor zover deze geen procuratie hebben, binden Instamat niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk door Instamat zijn bevestigd.
2.5 De inhoud van prijslijsten, folders, drukwerken e.d. van Instamat bindt Instamat niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering in prijslijsten van Instamat stelt de voorgaande buiten werking. Instamat is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Artikel 3. Prijsverhoging
Indien Instamat met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Instamat niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Instamat mag de bij aflevering geldende prijs aan de wederpartij in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de wederpartij van de prijsverhoging te geschieden.

Artikel 4. Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Instamat zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in het bedrijf van Instamat of in toeleveringsbedrijven van Instamat; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Instamat afhankelijk is; de omstandigheid dat Instamat een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; boven matig ziekteverzuim en algemene vervoersproblemen.
4.2 Instamat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Instamat haar verbintenis had moeten nakomen.
4.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Instamat op geschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Instamat niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.4 Indien Instamat bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5. Levering
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering met een waarde vanaf € 50,00 op een vaste wekelijkse afleverdag franco magazijn in Nederland op het door Instamat gekozen vervoermiddel. Indien de wederpartij de levering op een ander adres dan zijn magazijnadres c.q. de levering op een andere dag dan de gebruikelijke afleverdag wenst, zullen de transportkosten worden doorberekend. Leveringen met een waarde kleiner dan € 50,00 zullen worden verhoogd met een bijdrage voor transport- en orderkosten. Het vervoermiddel gaat nimmer verder dan de meest nabij dat werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig, zonder van ponten gebruik te hoeven maken en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
5.2 Indien door het afsluiten van stadscentra voor vervoermiddelen Instamat of dienst vervoerder gedwongen wordt gebruik te maken van vrijgestelde vergunninghouders, zijn de extra kosten voor rekening van de wederpartij.
5.3 De wederpartij draagt er bij de in lid 1 genoemde levering zorg voor dat, zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht, na aankomst van het vervoermiddel voor rekening en risico van de wederpartij de lossing van het gekochte plaatsvindt. Een en ander binnen de normale lostijd, met voldoende geschikt personeel en materieel en met inachtneming van eventuele aanwijzingen van de vervoerder.
5.4 Indien levering af fabriek/magazijn van Instamat is overeengekomen, geschiedt zulks doordat het gekochte aldaar wordt geladen op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel. De belading en het transport zijn in dat geval voor rekening en risico van de wederpartij.
5.5 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Levertijd
6.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij Instamat derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2 De levertijd gaat pas in nadat de wederpartij alle gegevens, waarvan Instamat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Instamat zijn verstrekt.
6.3 Als wijzigingen in de opdracht aan Instamat ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
6.4 De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat Instamat de met de levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen tijdig aan Instamat zullen worden geleverd.
6.5 Vertraging in de aflevering, voorzover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 geldt dat bij vertragingen in de aflevering ontstaan bij of veroorzaakt door de wederpartij, Instamat de te leveren zaken kosteloos voor een periode van vier weken ter beschikking van de wederpartij zal houden. Na deze periode is de wederpartij aan Instamat, naast de kosten als bedoeld in artikel 5.4 en onverminderd de overigens aan Instamat toekomende rechten, een rentevergoeding verschuldigd over de waarde van de te leveren zaken gelijk aan de wettelijke rente plus 2%.

Artikel 7. Deelleveringen
7.1 Het is Instamat toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Instamat bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.2 Indien Instamat overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.4 toestemming heeft gegeven tot het retour zenden van zaken is de wederpartij verplicht alle redelijke kosten en gederfde winst aan Instamat te vergoeden. Deze kosten en gederfde winst worden gesteld op 25% van het orderbedrag exclusief BTW. Indien de werkelijke kosten en gederfde winst hoger zijn dient de wederpartij dit hogere bedrag aan Instamat te betalen.

Artikel 8. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Instamat er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland en van de daar geldende eisen en normen uitdrukkelijk en schriftelijk melding is gemaakt. Ook alle andere (technische) eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van Instamat op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen: - indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat of een verzoek tot surseance van betaling indient; - indien de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap; - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Instamat omstandigheden ter kennis komen die Instamat goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Instamat de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; - indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de wet of overeenkomst. In genoemde gevallen is Instamat bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de wederpartij de hierdoor door Instamat geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Instamat toekomende rechten.
9.2 Het in lid 1 genoemde recht van Instamat de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
9.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Instamat zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Instamat bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
9.4 Retourzending van geleverde zaken is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Instamat.

Artikel 10. Montage; installatie
Indien Instamat heeft aangenomen de goederen te monteren dan blijven alle breek-, hak-, metsel-, stukadoors-, beton-, timmer-, schilder-, centrale verwarmings- en loodgieterswerkzaamheden, werkzaamheden met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening en dergelijke werkzaamheden, voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
11.1 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Meer in het bijzonder geldt bij levering franco werk dient de wederpartij zichtbare tekorten of gebreken op de pakbon of het vervoersdocument te laten aantekenen. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht de in de vorige zin genoemde controle te (doen) verrichten binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.
11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 5 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Instamat.
11.4 In geval van een klacht over de geleverde zaken is de wederpartij verplicht Instamat de gelegenheid te geven om de gegrondheid van een klacht na te gaan; hij zal Instamat de gelegenheid geven de zaken waarover werd geklaagd te onderzoeken en deze zo nodig voor onderzoek mee te nemen. Ook zal de wederpartij meewerken aan het onderzoek van Instamat, voorzover dat in redelijkheid van hem gevergd kan worden. De wederpartij zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt. Instamat is verplicht het onderzoek op de minst bezwarende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, indien de klacht ongegrond blijkt.
11.5 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Slechts indien en voorzover reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. De opschorting geldt slechts voor dat deel van de factuur waarop de reclame betrekking heeft.

Artikel 12. Garantie
12.1 Gegarandeerd wordt de dichtheid en het lakwerk van de radiatoren en de goede werking van nieuwe, dat wil zeggen, niet voorheen door derden gebruikte apparaten. De garantie geldt vanaf de afleveringsdatum tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeen gekomen. De garantietermijn bedraagt 5 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De garantietermijn op elektrische onderdelen bedraagt 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien sprake is van een garantiegeval dat binnen een jaar na de afleveringsdatum is ontstaan bij een product dat is gemonteerd, wordt een bijdrage verstrekt in de extra montagekosten met betrekking tot arbeidsloon en reiskosten. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 70,- exclusief BTW per radiator. De genoemde bijdrage wordt niet verstrekt voor Budget Line radiatoren of indien een beschadigde of onjuist ontvangen radiator toch wordt gemonteerd.
12.2 Indien een radiator wordt vervangen, dient de oorspronkelijke geleverde radiator compleet met ophangmateriaal, deugdelijk verpakt retour te worden gezonden. Niet verpakte radiatoren zullen, omdat de schade in dat geval niet controleerbaar is, niet worden geaccepteerd. In dat geval vervalt iedere aanspraak op garantie.
12.3 Ingeval de garantie ook dekking biedt voor materiaalkosten blijft Instamat vrij voor haar rekening te herstellen de fouten waarvoor de garantie wordt ingeroepen, danwel –zulks te harer beoordeling- het voor haar rekening herlevering van het betreffende product. Indien Instamat ter voldoening aan haar garantieverplichting geleverde producten of onderdelen daarvan vervangt, worden de betreffende vervangen onderdelen of onderd elen haar eigendom. Bij terugname van een product, waarbij na grondige controle blijkt dat deze geen mankement vertoont, worden de kosten voor het bedrijfsklaar maken aan de wederpartij in rekening gebracht.
12.4 Tenzij de garantie dekking biedt voor arbeidsloon en reiskosten, zoals bedoeld in artikel 1 van deze garantiebepalingen, komen de kosten van arbeidsloon en reiskosten, alsmede transportkosten voor rekening van de wederpartij. Indien Instamat ter uitvoering van haar garantieverplichting reparatieactiviteiten aan zaken verricht, blijven de betreffende zaken volledig voor risico van de wederpartij.
12.5 Instamat is niet gehouden een garantie gestand te doen in de navolgende omstandig heden: a. Indien fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van een andere oorzaak dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage. b. Indien in overeenstemming met de opdracht een gebruikt product is geleverd. c. Indien een product niet wordt gebruikt in overeenstemming met haar bestemming. d. Indien de oorzaak van het defect niet kan worden aangetoond. e. Indien niet alle voor het gebruik van het product gegeven montage- en onderhoudsvoorschriften en/of andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen. f. Indien de wederpartij zonder toestemming van Instamat gedurende de garantietermijn wijzigingen aanbrengt of heeft aangebracht of reparaties aan de geleverde producten verricht of heeft laten verrichten. g. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die uit de tot levering van de betreffende zaak leidende of daarmee samenhangende overeenkomst voldoet. h. Indien nakoming van de garantieverplichting werkzaamheden (onderzoekswerkzaamheden daarbij inbegrepen) buiten het grondgebied van het Koninkrijk Nederland in Europa zou impliceren.
12.6 Indien en voor zover zaken ter bewerking, reparatie, e.d. worden verstrekt, wordt enkel garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de betreffende bewerking(en). Indien Instamat zich verbonden heeft zaken te monteren dan wel te installeren geldt haar garantieverplichting te dien aanzien enkel indien en voor zover sprake is van ondeugdelijke montage dan wel installatie. In een dergelijk geval gaat de door Instamat verleende garantie in op de dag dat de montage dan wel de installatie naar het oordeel van Instamat is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt twaalf maanden na oplevering.
12.7 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont en dit binnen de geldende garantietermijn aan Instamat wordt gemeld heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. Instamat kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Instamat.
12.8 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Instamat, indien zijaansprakelijk is, slechts aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 (Aansprakelijkheid).

Artikel 13. Aansprakeljkheid
13.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals bedoeld in artikel 12 (Garantie) van deze voorwaarden.
13.2 De aansprakelijkheid van Instamat, voor zover deze door haar aansprakelijkheids- verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Instamat beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
13.3 Instamat is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.
13.4 Elke aansprakelijkheid van Instamat jegens de wederpartij vervalt na verloop van twee jaren nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
13.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Instamat of haar leiding gevende of ondergeschikten.

Artikel 14. Betaling en kosten
14.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum dan wel contant dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een van de rekeningen van Instamat. Blijft betaling binnen deze termijn uit, dan is Instamat gerechtigd aan de wederpartij een rente in rekening te brengen gelijk aan de Nederlandse wettelijke rente, vanaf dertig dagen na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.
14.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
14.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.4 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: - over de eerste € 3.000 15% - over het meerdere tot € 6.000 10% - over het meerdere tot € 15.000 8% - over het meerdere tot € 60.000 5% - over het meerdere 3% Indien Instamat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
14.5 De koper is jegens Instamat de door Instamat gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Instamat en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Instamat blijft eigenaar van de geleverde of te leveren zaken zolang wederpartij de vorderingen van Instamat terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Instamat blijft tevens eigenaar van de geleverde of te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
15.2 Door Instamat afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
15.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Instamat zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Instamat uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Instamat geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Instamat haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
15.4 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Instamat gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. De wederpartij zal ook overigens volledige medewerking verlenen aan alle maatregelen die Instamat ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

Artikel 16. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en Instamat, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. Instamat blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Instamat en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.